ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΩΣΜΩΣΕΙΣ

Προϊόν Description

Για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού η Redox Hellas προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ολοκληρωμένα συστήματα αντίστροφης όσμωσης διαφόρων δυναμικοτήτων για θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Redox Hellas θα συλλέξει τα τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σωστό σχεδιασμό του συστήματος αντίστροφης όσμωσης και θα πραγματοποιήσει τον κατάλληλο σχεδιασμό για την εύρυθμη και πολυετή λειτουργία του συστήματος.